Geschiedenis

  • Home
  • Algemeen
  • Geschiedenis

"De betekenis van het spel voor het groeiend geslacht wordt nog lang niet voldoende begrepen. Spel behoort bij het kind, is noodzakelijk voor zijn ontwikkeling en opvoeding en het is daarom de plicht van de gemeenschap hiervoor zorg te dragen. De lichamelijke acties, waaraan het spel zoo rijk is, doen het meisje en den jongen groeien, maken hen sterk en verhoogen het weerstandsvermogen. In aansluiting aan het werk in den speeltuin, hetwelk immer het essentieele van de speeltuinbeweging moet zijn, worden de kinderen onder leiding van de ouders op winteravonden nuttig en aangenaam beziggehouden en worden bij bijzonderheden gemeenschappelijke feesten voor de jeugd georganiseerd. Gestuwd door de ouders zelven, gesteund door de beter gesitueerden en ten slotte aangevuld door de overheid - zoo zal het speeltuinwerk nog een prachtigen tijd tegemoet gaan tot heil van de jeugd".
 
Zomer 1935  -  Door M. Boon, directeur van het amsterdams speeltuinverbond

dhr. U.J. Klarende grondleggerder nederlandsche speeltuinbeweging
 

De Enschedese speeltuinen vielen aanvankelijk onder de gemeentelijke inspectie van lager onderwijs en het speeltuinwerk was dan ook opvoedkundig gericht. De eerste Enschedese speeltuinvereniging "de Laaresch" werd op 26 februari 1926 opgericht. In 1933 was het aantal speeltuinen al uitgegroeid naar 10. Deze speeltuinen hebben samen de Bond van Enschedese speeltuinen opgericht en bij de oprichting van de NUSO in 1931 hebben zij zich hierbij aangesloten.
 
Op 29 juni 1971 wordt de Bond van Enschedese Speeltuin Verenigingen notarieel omgezet in Stichting Enschedese Speeltuinen.
"De Stichting stelt zich ten doel in de gemeente Enschede accomodaties op te richten en/of in stand te houden voor jeugd-, jongeren-, buurt of wijkwerk op creatief-, cultureel-, en ontspanningsgebied in de ruimste zin. Zij  beijvert zich daarmede het woonklimaat in de respectieve buurten of wijken van Enschede te bevorderen".

Share our website